Curs 2017-18. Activitats de recuperació de la 1a avaluació. Gener 2018