Les ciències naturals parlen anglès a l’ESO amb ‘Science Bits’

Sorry, this entry is only available in Catalan.

El nou programa digital introdueix l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament de les ciències naturals
escola-sant-felip-neri-science-bits

Enguany a l’ESO encetem un nou projecte per a l’àrea de les ciències naturals. Es tracta del Programa ‘Science Bits‘, un programa digital que començarem aplicant aquest curs a 1r d’ESO i amb el que iniciem la introducció de la llengua anglesa com a idioma vehicular per a les ciències naturals a la secundària.

L’objectiu és anar extenent progressivament cada any aquest programa, de manera que a partir del curs 2022-23 l’ensenyament de les naturals es faci en anglès a tots els nivells d’ESO.

Amb l’aplicació d’aquest nou programa, des de l’escola volem continuar  desenvolupant el coneixement científic de l’alumnat i promovent l’ús d’aquest coneixement per identificar preguntes, explicar fenòmens científics i extreure’n conclusions basades en evidències sobre temes relacionats amb les ciències.

Entenent les característiques essencials de la ciència com a forma de recerca i desenvolupament humans, i estimulant l’esperit crític i reflexiu entre els nostres alumnes.

This course ESO we are going to start a new Science Project in Secondary, Science Bits Program. It is a digital program that we will begin applying to 1st ESO. With this project we initiate the introduction of the English Language as a current language for Science at Secondary School.

The aim will be to progressively extend each year this program, so that from 2022-23 course the teaching of Science at all levels of ESO will be in English.

Through the application to this new program we want to continue developing scientific knowledge of the students, and promoting the use of this knowledge in order to identify questions, explain scientific phenomena and draw conclusions based on evidence about topics related to Science. We want also to promote the knowledge of the essential characteristics of science as a form of human research and development. At the same time, we are stimulating a critical and reflective spirit among our students