Matrícula del 13 al 17 de juliol

La matrícula 2020-21 es farà telemàticament a partir d’un formulari on-line i, a continuació i amb cita prèvia, un tutor/a de l’alumne/a haurà de venir al centre per signar els documents de matrícula. La cita prèvia s’oferirà telefònicament a les famílies.

En aquest moment, també s’haurà d’entregar la documentació que no s’hagi presentat anteriorment amb la sol·licitud de preinscripció o mitjançant el correu electrònic escola@santfelipneri.cat

La matrícula es començarà fer amb l’alumnat assignat al centre. Més endavant, en cas que hi ha places, es trucarà a les famílies de l’alumnat en llista d’espera perquè també faci la matrícula 2020-21.

Documents de matrícula:

– Fotocòpia del DNI/NIE de tots els/les pares/mares/tutors/tutores (on aparegui l’adreça correctament). Recordeu que quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideix amb el domicili del DNI, cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça
– Fotocòpia del Llibre de família (o certificat de naixement).
– Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a (si en té).
– Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
– Fotocòpia del Carnet de vacunacions o certificació del/de la pediatre/a.
– Fotocòpia de l’últim informe de notes de la llar d’infants, de l’escola o de l’institut anterior.
Dues fotografies de carnet de l’alumne/a.

Triar escola, una decisió important

Al costat de la família, l’escola és l’entorn en què el/la vostre/a fill/a conviurà amb més intensitat i on trobarà les persones que l’acompanyaran en el dia a dia del seu creixement i del seu aprenentatge.

Conscients que ens trobem en un moment excepcional, i que malauradament no us podem convidar a descobrir i viure l’escola en primera persona, continuem posant-nos a la vostra disposició per respondre a tots els vostres dubtes, ja sigui a través del correu electrònic escola@santfelipneri.cat o del telèfon 93 301 12 96. A través d’aquests canals, també podeu demanar-nos una entrevista personalitzada perquè, via telefònica o videoconferència, us puguem explicar de tu a tu el nostre projecte educatiu i pogueu traslladar-nos totes les preguntes que tingueu!

Consulta aquí l’estat de la teva sol·licitud

Durant tot el procés pots consultar l’estat de la teva sol·licitud de preinscripció al web del Departament d’Educació, introduint el document identificatiu del/de la pare/mare/tutor/a sotasignant i el codi de preinscripció de la sol·licitud.

Calendari i publicació de les llistes

La informació més actualitzada pel que fa a les dates i al funcionament del procés la trobareu al web del Departament d’Educació queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio

– Jornada de Portes Obertes: dissabte 15 de febrer a les 11h.

– Publicació de l’oferta inicial: divendres 8 de març. CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació telemàtica de sol.licituds: del dimecres 13 al divendres 22 de maig.

– Presentació presencial de sol.licituds, per a casos excepcionals: del dimarts 19 al divendres 22 de maig

– Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: divendres 29 de maig

– Presentació de reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems: del dimarts 2 al divendres 5 de juny.

– Publicació de la llista de puntuacions després de resoldre les reclamacions: dimarts 9 de juny. CONSULTA-LA AQUÍ

– Sorteig públic del número de desempat: dimarts 9 de juny a les 11:00h. CONSULTA’L AQUÍ

– Publicació de la llista ordenada definitiva: dijous 11 de juny.  CONSULTA-LA AQUÍ

– Presentació de sol·licituds sense assignació (assignació d’ofici): del divendres 16 al dilluns 29 de juny.

– Publicació de l’oferta final: dilluns 6 de juliol. CONSULTA-LA AQUÍ

– Publicació de la llista d’alumnat admès i, si es cau, de la llista d’espera: dimarts 7 de juliol.

– Alumnat assignat al centre. CONSULTA AQUÍ
– Alumnat en llista d’espera. CONSULTA AQUÍ
– Llista de preinscripcions fetes al centre. CONUSLTA AQUÍ

– Període de matriculació telemàtica: del dilluns 13 al divendres 17 de juliol.

Formulari de contacte

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i ens posarem en contacte amb vosaltres tant aviat com ens sigui possible per donar-vos una entrevista personalitzada.

A més, durant el període de preinscripció, us farem arribar tota la informació relacionada amb el procés, els terminis i la documentació necessària per a presentar la vostra sol·licitud, així com els principals trets del nostre projecte educatiu.

Documentació

Podeu consultar el llistat ampliat al web del Departament d’Educació i també a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Per fer la preinscripció:

– Escanejat, foto o fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare, tutor o tutora).

– Escanejat, foto o fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té (obligatori en el cas que sigui major de 14 anys).

Per justificar els criteris generals d’admissió a la preinscripció:

Proximitat al centre:

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al.lega no coincideix amb el document d’identitat que es presenta.

– Escanejat, foto o fotocòpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al.lega el domicili del lloc de treball. Renda anual de la unitat familiar.

Renda anual de la unitat familiar:

– Escanejat, foto o fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans

– Escanejat, foto o fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33%.

Família nombrosa o monoparental

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per fer la matrícula:

– Escanejat, foto o fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual)

– Escanejat, foto o fotocòpia del carnet de vacunacions (o certificat del pediatra, en cas de no disposar-ne).