Sant Felip Neri, escola formadora de futurs professionals de l’educació!

Formar estudiants en pràctiques és una experiència fonamental per qualsevol membre de l’equip de l’escola

Les pràctiques de l’alumnat universitari en centres formadors constitueixen una activitat de naturalesa formativa que contribueix a la professionalització de la docència.

La vinculació de la teoria amb la pràctica permet als estudiants l’adquisició i el desenvolupament de les competències docents, des de l’acció i la reflexió en el centre formador.

Els Pràcticums docents posen el focus en tres àmbits, que fan referència a alguns dels aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial, com l’acollida, la participació i la interacció estudiant – persona mentora – persona tutora. 

L’equip de Coordinació de la nostra escola com a Centre Formador i les persones referents territorials de pràctiques de les diferents Universitats, estan sempre en disposició per resoldre els dubtes i qüestions que puguin sorgir amb relació amb el desenvolupament de les pràctiques. Una altra aportació positiva del fet de ser escola formadora i mantenir el contacte amb la universitat, suposa obtenir informació sobre innovació educativa,  fer intercanvis sobre experiències educatives i la possibilitat de participar de projectes.

En aquest sentit, el Departament d’Educació reconeix i agraeix la implicació i el compromís dels docents en la formació inicial de mestres i professorat.

Les accions formatives que defineixen les pràctiques, com l’observació, reflexió-acció i la  participació activa sobre la pràctica professional s’han d’adaptar i desenvolupar de manera adequada atenent als diferents escenaris que es troben a les aules i grups. Cal dissenyar les accions/intervencions educatives com un continu, connectar l’espai d’ensenyament-aprenentatge presencial i si cal, amb el virtual per garantir la continuïtat pedagògica. Per tot això, és clau disposar i facilitar els recursos, els espais d’aprenentatge i el temps necessari per als processos d’observació, reflexió, participació creativa i pensament crític que afavoreixin el desenvolupament competencial de l’estudiant.

Durant aquest curs 2021-22 amb la recuperació del contacte, presencialitat estable i flexibilitat amb els grups de convivència, hem tornat a recuperar el volum dels cursos anteriors a la Pandèmia, quant a l’alumnat de Pràctiques al centre.

Un total de 17 estudiants de pràctiques de diferents Universitats com, la UAB, UB, la Universitat Ramon Llull i la UNIR han pogut desenvolupar les seves estades amb la màxima normalitat i professionalitat. Amb presència a les 3 etapes i amb diversitat de les especialitats demanades. Hem tornat a obrir l’escola a persones externes que aporten nous punts de vista i noves propostes, aire nou, persones joves amb ganes d’aprendre, energia i moltes ganes de fer coses.

Per la nostra petita escola, suposa un gran repte a molts nivells, incrementant les persones adultes a l’aula i optimitzant el suport que el nostre alumnat pugui necessitar, però també genera un feedback molt enriquidor amb noves maneres de fer. Poder compartir, justificar i reflexionar constantment sobre la mateixa tasca docent des de tots àmbits: metodològic, resolució de conflictes, atenció a la diversitat, avaluació…és una experiència fonamental per qualsevol membre del nostre equip de mestres i professors/es.

En la recta final dels diferents Pràcticums, és quan podem compartir l’avaluació de les pràctiques segons uns indicadors amb el/la tutor/a del centre, coordinació, tutoria de la facultat i l’estudiant, i serà el moment per valorar el període de pràctiques i proposar aspectes de millora.

Finalment, ens omple de satisfacció, poder continuar sent un Centre Formador de referència a la Ciutat de Barcelona, recomanat tant pels estudiants com per les mateixes facultats.